ΟΡΑΜΑ μας είναι η παροχή καινοτόμων προϊόντων των οποίων το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και της παροχής μόνο ασφαλών τροφίμων ως αποτέλεσμα των διεργασιών και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζονται στην Μονάδα Παραγωγής.

Η Διοίκηση της Nikolopoulou Foods δεσμεύεται στους ακόλουθους στόχους:

 • Την παροχή και διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και την επικαιροποίησή του.
 • Την βελτίωση υποδομών, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος εργασίας.
 • Την μείωση των παραπόνων των πελατών μας και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησής τους.
 • Την διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος  Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Την συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας .
 • Την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας καθώς και των δεικτών ασφάλειας που έχουν τεθεί από το ΣΔΑΤ.
 • Την διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας
 • Την λήψη όπου απαιτείται διορθωτικών ενεργειών, θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας μας ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας.
 • Την διενέργεια τακτικών συναντήσεων εντός της εταιρείας μας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και προβληματισμών.
 • Την καθημερινή παρακολούθηση όλων των κρίσιμων σημείων και των λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
 • Στη συνεχή έρευνα για δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και την βελτίωση των υπηρεσιών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
 • Στην εφαρμογή περιβαλλοντικής κουλτούρας και πολιτικής που αντικατοπτρίζει την εταιρική συνείδηση, τις σύγχρονες τάσεις και υποχρεώσεις για περιβαλλοντική προστασία.
 • Στην ηθική προσέγγιση όλων των διεργασιών και λειτουργιών της εταιρείας, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.
 • Την ανάπτυξη και ενίσχυση με όλα τα απαραίτητα μέσα, και διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους, της νοοτροπίας και κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων όλων των εργαζομένων

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει απειλές και ευκαιρίες, τα αξιολογεί και θέτει στόχους για την ελαχιστοποίηση των απειλών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη και τα σημεία ενδιαφέροντος τους, θέτει με σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

E. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ